ALGEMENE VOORWAARDEN AYA

Artikel 1. Definities

Onder AcroYoga Antwerp wordt verstaan eenmanszaak AcroYoga Antwerp met de oprichter ervan Ruslan Khalilov en/of door de oprichter aangewezen docenten/assistenten.

Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door AcroYoga Antwerp verzorgde proeflessen, lessenreeksen, workshops, intensives, festivals, teacher trainings, retreats en jams.

Onder AYA Evenementen wordt verstaan de activiteiten die door AcroYoga Antwerpen verzorgd worden voor haar deelnemers: tegen betaling of gratis. Onder evenementen wordt verstaan: activiteiten zoals proeflessen, lessenreeksen, workshops, intensives, festivals, teacher trainings, retreats en jams.

Artikel 2. Algemeen 

2.1 AcroYoga Antwerp is een eenmanszaak.

2.2 Op alle door AcroYoga Antwerp gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is. Momenteel is dit de rechtbank van Antwerpen.

2.3 De deelnemers van AYA Evenementen mogen het door hun gekozen AYA Evenement bijwonen, waarvoor ze op voorhand of ter plaatse betalen.

De algemene huisregels zijn als volgt:

 1. Voor reguliere tarieven, zorg dat je een geldige overschrijvingsbewijs óf geld bij je hebt.

 2. Voor studententarieven, zorg dat je een geldige studentenkaart, overschrijvingsbewijs of geld bij je hebt.

 3. Deelnemers die ter plaatse vóór of na de aanvang van het AYA Evenement per overschrijving betalen via een SumUp betaaltoestel, worden 2,75% extra aangerekend wegens SumUp administratieve kosten.

 4. Telefoon uitzetten tijdens de AYA Evenementen.

Naast deze algemene huisregels dienen de deelnemers van AYA evenementen de voorwaarde van toepassing tijdens deze AYA evenementen zelf en de huisregels van de plaats waar deze AYA evenementen doorgaan na te leven.

Indien er specifieke regels van toepassing zijn, zullen deze aan het begin van het AYA evenement meegedeeld worden.

2.4 Iedere medewerker aangewezen door AcroYoga Antwerp kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft. Volgende gedragspatronen worden beschouwd als ongepast gedrag.

 • Fysiek of ander vorm van opzettelijk geweld

 • Racisme

 • Fysieke of verbale agressie

 • Seksisme

 • Vormen van discriminatie

 • Seksueel ongepast gedrag

 • Diefstal

De bovenstaande opsomming is echter niet limitatief. Ongepast gedrag is ieder ander gedrag verbaal en/of fysiek dat door de lesgever en/of medewerker van AYA als ongepast beschouwd wordt.

De personen die verwijderd worden van een AYA Evenement omwille van ongepast gedrag, worden niet vergoed.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid en geldigheid 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verleende diensten van AYA.

 

3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door AYA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

 

Artikel 4 – AYA Evenementen 

4.1 Een deelnemer kan aan een AYA Evenement meedoen onder de volgende voorwaarden:

 • De deelnemer heeft het Niveau vereist voor het AYA Evenement. Het bepalen van het Niveau gebeurd door AYA op gelijk welk moment voorafgaand of tijdens het AYA evenement.

 • De deelnemer registreert zich online via www.AcroYogaAntwerp.com de website voor een desbetreffend AYA evenement.

 • AYA heeft het volledige bedrag of afgesproken waarborg ontvangen van de deelnemer.

 • De deelnemer heeft een verzekering die kan instaan voor de vergoeding van mogelijke schadegevallen, die zich kunnen voordoen tijdens het AYA Evenement. Zoals vermeld in het Artikel 9.4 kan de deelnemer via AYA team een verzekering afsluiten via Sporta Federatie vzw.

 

4.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst en verwittigd via het kanaal, zoals vermeld is in het inschrijvingsformulier. Op dezelfde manier wordt de deelnemer verwittigd van zodra er een vrije plaats is.

 

4.3. AYA behoudt zich het recht voor om een AYA Evenement te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald worden aan deelnemer.

 

4.4 Het geldende AYA Evenementen rooster is te raadplegen op de website www.AcroYogaAntwerp.com . AYA behoudt zich het recht voor om ten aanzien van AYA Evenementen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de onthaalruimte van AYA, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en via sociale media.

 

4.5 Annulering van AYA Evenementen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail plaatsvinden. Deze e-mail dient eerst AYA te bereiken, alvorens enige actie van AYA verwacht kan worden.  De deelnemer kan terugbetaling aanvragen voor desbetreffende AYA evenement, indien hij/zij zich in één van de volgende 3 situaties bevindt:

 • Het overlijden - dokter’s attest vereist

 • Blessure of langdurige ziekte die minstens 3 weken revalidatie nodig heeft - dokter’s attest vereist

 • Door het besluit van Belgische regering omwille van een noodtoestand

De deelnemer kan aanspraak maken voor de terugbetaling voor door hem/haar gekozen AYA evenement, die  plaatsvinden na het ontstaan van één van de bovenvermelde situaties.

4.6 Inschrijven voor de AYA Evenementen gebeurt door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Dit ten laatste 2 uur voor het aanvangsuur van het AYA Evenement, zoals vermeld op de website: www.AcroYogaAntwerp.com. Na online inschrijving is de deelnemer verzekerd van zijn/haar plaats in het betreffende AYA Evenement, op voorwaarde dat de betaling door AYA ontvangen is.

 

Artikel 5 – Online betalingen en terugroeprecht

5.1. De online betalingsservice van AcroYoga Antwerp verloopt via Sofort Banking. Sofort Banking is een Europese directe betaalmethode die bankonafhankelijk is en je naar jouw eigen vertrouwde bankomgeving leidt bij betaling. Sofort Banking is TÜV-gecertificeerd en ontwikkeld door Payment Network AG. Je betaalt via beveiligd betalingsformulier met gecodeerde datatransmissie. Jouw online-banking toegangsdata worden niet bewaard. Sofort Banking behoort tot de één van de veiligste Europese betaalmethodes op het internet.

Wanneer je een online aankoop wenst te doen met Sofort Banking, hoef jij je niet eerst te registreren of een account aan te maken. Je meldt je eenvoudig aan volgens het vertrouwde principe van het internetbankieren. Schuif de betaalkaart in de Digipass en volg de instructies op het scherm. De begunstigde (AcroYoga Antwerp), het bedrag en het land zijn al vooraf ingevuld. Op het einde van dit proces ontvang je een cijfer, dat geldt als elektronische handtekening. Hiermee bevestig je jouw identiteit en jouw betaling. Daarna zal je terug gebracht worden naar de website van AYA, waar je aankoop wordt bevestigd.

 

5.2 De deelnemer heeft het recht aan AYA mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de diensten overeenkomst (d.i. op de dag van betaling).

 

Artikel 6 – Privacy 

6.1. AYA gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

 

6.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is AYA gevestigd op de Lange Dijkstraat 38/201, 2060 te Antwerpen.

 

6.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan AYA overmaakt, worden deze in het bestand van AYA opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan AYA gealieerde ondernemingen die acroyoga, yoga en dergelijke evenementen organiseren.

 

Artikel 7 – Openingstijden 

7.1 AYA is bevoegd om vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

 

7.2 AYA is bevoegd om de vermelde vestiging of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of onderhoudswerkwerkzaamheden te sluiten.

 

Artikel 8 – Lesgevers en uurroosters 

8.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en betreffende flyer staat. De vermelde docent(en) kan(kunnen) ten allen tijde door AYA vervangen worden, indien nodig.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1 Het AYA team – Ruslan Khalilov en door hem aangewezen assistenten, sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van AYA of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van AYA.

 

9.2 Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor ongevallen die door hemzelf of haarzelf veroorzakt zijn t.o.v. hemzelf of haarzelf, andere deelnemers van AYA evenementen of derden, en zijn of haar persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de AYA Evenementen die worden aangeboden door het AcroYoga Antwerp team op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat acroyoga en hieraan gerelateerde activiteiten een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de AYA Evenementen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar acroyoga of hieraan gerelateerde activiteit beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de AYA Evenementen en/of aanwezigheid tijdens AYA Evenementen.

 

9.3 Noch het AYA team, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen tijdens het AYA Evenement.

 

9.4 Het AYA team, indien gewenst, kan deelnemers voorzien van een verzekering op alle AYA Evenementen via Sporta Federatie vzw. De deelnemer dient hiervoor ten laatste op de dag voorafgaand aan het desbtrefende AYA evenement het volgende formulier in te vullen - Verzekeringsformulier voor Sporta Federatie via het AYA platform.

 

Artikel 10 – Slotbepaling 

10.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.